A PETERKA & PARTNERS Adatvédelmi Szabályzata

A PETERKA & PARTNERS irodái Prágában, Pozsonyban, Kijevben, Szófiában, Bukarestben, Moszkvában, VarsóbanBudapestenZágrábban valamint a PETERKA & PARTNERS SERVICES s.r.o., székhelye: Karlovo náměstí 671/24, 110 00 Prága, Csehország, azonosító szám: 03079929 együttesen minősülnek adatkezelőnek (a továbbiakban együttesen: “PETERKA & PARTNERS”, és/vagy minden többes szám első személyű használat).

A személyes adat („személyes adat”) kezelése és feldolgozása esetén a GDPR-t alkalmazzuk. Az adott helyzet figyelembevételével mindig alkalmazzuk az érintett országban lévő irodánkra irányadó és alkalmazandó nemzeti előírásokat, a tevékenységünkhöz kapcsolódó szakmai és etikai normákat.

Az adatbázisunkban annak érdekében szerepeltetjük a kapcsolattartókat, hogy a részükre az eseményeinkre szóló meghívókat, hírleveleket, értesítéseket és/vagy olyan további információkat küldhessünk. Úgy véljük, hogy hasznosak a számukra, továbbá a névjegyeket az alábbiakban meghatározott célokra használjuk.

Az alábbiakban egy rövid tájékoztatás található a következőkről:

 • mely személyes adatokat gyűjtjük;
 • mely célokra gyűjtjük és használjuk a személyes adatokat, illetve az adatkezelés jogalapjáról;
 • azon személyekről, akik hozzáféréssel rendelkeznek a személyes adatokhoz;
 • a GDPR által az érintettek részére biztosított jogokról és biztosítékokról.

A PETERKA & PARTNERS az érintettek alábbi adatait gyűjti:

 • keresztnév és vezetéknév;
 • előtag;
 • munkahelyi pozíció;
 • telefonszám(ok);
 • e-mail cím(ek);
 • más olyan adat, amely bizonyos esetekben szükséges vagy kapcsolódik a jogi szolgáltatások nyújtásához (pl. cím, születési idő, a pénzmosással kapcsolatos kötelezettségeknek való megfeleléshez szükséges információk [nemzetiség, személyi igazolvány és/vagy útlevél száma, lakcímet tartalmazó igazolvány száma, stb.]) vagy olyan adat, amellyel kapcsolatosan az érintett úgy dönt, hogy megosztja velünk.

A személyes adatok az alábbi célokra kerülnek felhasználásra:

 • a jogi szolgáltatásaink nyújtása;
 • szerződésen vagy más megállapodáson és jogszabályon alapuló jogi kötelezettség teljesítése;
 • az ügyfeleinkkel, potenciális ügyfeleinkkel és üzleti partnereinkkel való kapcsolatunk kezelése és koordinálása;
 • az érintettek kérdéseire vagy megkereséseire való válaszadás;
 • az ajánlatainkkal és más információval vagy kommunikációval kapcsolatos visszajelzés kérése, ideértve az általunk nyújtott jogi szolgáltatásokat is;
 • értesítések, brossúrák, a PETERKA & PARTNERS publikációi, az eseményeinkre szóló meghívók, valamint a szolgáltatásainkkal kapcsolatos különleges ajánlatok küldése; és
 • más jogos üzleti célok, ideértve az üzleti tevékenységünk fejlesztését, az ügyfeleinkkel, potenciális ügyfeleinkkel, üzletfeleinkkel és együttműködő személyekkel és jogi személyekkel való kapcsolattartást, a szolgáltatásainkról az ügyfeleink részére történő információszolgáltatást, az irodáink jogos érdekeinek megóvását, ügyfeleink jogos érdekeinek megóvását, a működésünk szerinti országban az alkalmazandó jogrendszer vagy illetékes hatóság által a jogi szakmai előírások által ránk szabott kötelezettségek teljesítését.

Amennyiben az érintett a fentiekben meghatározott célokhoz szükséges személyes adat szolgáltatását megtagadja, úgy lehetséges, hogy nem leszünk képesek a megfelelő szolgáltatások (pl. jogi tanácsadás) nyújtására, illetve elképzelhető, hogy nem tudjuk betartani a mindenkori jogszabályi kötelezettségeinket (pl. az érintett GDPR szerinti jogainak gyakorlásának biztosítása).

A személyes adatot a PETERKA & PARTNERS jogos érdeke alapján kezelünk az üzleti tevékenységünk érdekében; olyan szerződés teljesítése érdekében, amelyben az érintett az egyik fél, az érintett kérésére szerződéses jogviszonyba lépése előtt megteendő lépések érdekében; és/vagy a jogi kötelezettségeknek való megfelelés végett (pl. pénzmosás megelőzésével kapcsolatos kötelezettségek megtétele, felügyeleti szervek részére történő adatszolgáltatás, stb.). Különleges adatot kizárólag akkor kezelünk, amennyiben annak kezelése (akár saját, akár ügyfeleink tekintetében) jogi igény alapítására, gyakorlására vagy annak megóvásához szükséges. Rendszerint nem kezelünk büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokhoz és bűncselekményekhez kapcsolódó adatokat, mindazonáltal ilyen jellegű adatkezelés szükséges lehet az általunk nyújtott jogi szolgáltatások természete miatt. Ilyen jellegű adatkezelés a működésünk szerinti ország jogszabályi rendelkezései alapján lehetséges. Bár a PETERKA & PARTNERS általában nem kezel adatot az érintett hozzájárulására alapozva, mégis ezen adatkezelési jogalap némely esetben alkalmazható lehet.

Személyes adatot közvetlenül az érintettektől, más személyektől gyűjtünk, ideértve az (jelenlegi és korábbi) ügyfeleinket, potenciális ügyfeleket, üzleti partnereket, együttműködő entitásokat és más magán személyeket, munkavállalókat, továbbá a képviselőiket és más, a nevükben eljáró személyeket. Személyes adatot gyűjtünk továbbá nyilvánosan elérhető forrásokból vagy hatóságoktól, amikor ügyfeleink részére jogi szolgáltatást nyújtunk és védjük érdekeiket.

A PETERKA & PARTNERS általánosságban 25 évet nem meghaladó időtartamban tárol személyes adatot, amennyiben ez az időtartam igazolható, illetve rövidebb ideig, amennyiben az alkalmazandó jogszabályok ezt írják elő (például a PETERKA & PARTNERS Bulgáriában lévő irodája a pénzmosás megelőzésével kapcsolatos kötelezettségei teljesítése céljából 5 évig őrzi meg a személyes adatokat), vagy amennyiben jogos érdek rövidebb időtartamot követel meg. Az utóbbi esetben, amennyiben valamilyen jel alapján potenciális jogi igény(ek) vagy felelősség(ek) merül(nek) fel, az időtartam meghosszabbításra kerül. Amennyiben az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, úgy az adat tárolására addig kerül sor, amíg az érintettől érvényes hozzájárulással rendelkezünk az adatkezeléshez.

Az adat azon PETERKA & PARTNERS irodák, azok menedzsmentje, munkavállalói és szerződéses partnerei részére elérhető, akiknek ez szükséges a jogi kötelezettségeik teljesítése, a szolgáltatásaik nyújtása és/vagy üzleti tevékenységük teljesítése érdekében. A „szerződéses partner” kifejezés olyan szolgáltatókat jelöl, amelyek a PETERKA & PARTNERS-szel fennálló kereskedelmi szerződésük alapján részt vesznek a PETERKA & PARTNERS ügyfelei részére jogi szolgáltatás nyújtásában. A kifejezés magában foglalja továbbá mindazokat a szolgáltatókat, amelyek a PETERKA & PARTNERS vagy valamely irodája érdekében járnak el szerződéses és jogi kötelezettségeik teljesítése érdekében (például adótanácsadók, könyvelők, IT szolgáltatók, szolgáltató szervezetek és a PETERKA & PARTNERS csoportba tartozó minden jogi személy).

Az alkalmazandó jogszabályok vagy a hatóságok megkeresése alapján a kezelt adatokhoz hatóságok is hozzáférhetnek.

Az érintettek az alábbi, a GDPR által biztosított jogaikat a PETERKA & PARTNERS részére a personalprivacy@peterkapartners.com e-mail címre küldött levél útján gyakorolhatják, amelyek:

 • hozzáférés kérése a személyes adataikhoz, amely azt jelenti, hogy az érintettek jogosultak információt kérni arról, hogy kezeljük-e a személyes adataikat, valamint jogosultak másolatot kapni a kezelt adatokról. Mindazonáltal vannak bizonyos kivételek, amely alapján az érintettek nem mindig kaphatnak meg minden általunk kezelt információt;
 • a személyes adata helyesbítésének kérése, amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy az pontatlan vagy hiányos;
 • bizonyos körülmények esetén a személyes adata törlésének kérése az adatbázisunkból (pl. amikor a személyes adat nem szükséges a meghatározott célok tekintetében, a személyes adat jogellenesen került kezelésre, stb.);
 • Nem tudunk olyan személyes adatot törölni, amelyek jogszabály alapján kötelesek vagyunk megőrizni;
 • a személyes adatkezeléshez való hozzájárulás megszüntetése (visszavonása). Ez nem fogja érinteni a visszavonás előtti, hozzájáruláson alapuló adatkezelés jogszerűségét;
 • az adatkezelés korlátozásának kérése, amely azt jelenti, hogy az érintett a személyes adat felhasználásának módját korlátozhatja, amennyiben az érintettet aggasztja a személyes adat pontossága vagy a személyes adat felhasználásának módja. A korlátozással érintett adatot bizonyos körülmények esetén továbbra is felhasználhatjuk (pl. a személyes adat szükséges jogi igény érvényesítéséhez vagy más érintett jogos érdekének megvédéséhez);
 • a személyes adatainak más adatkezelő részére történő továbbításának kérése, amikor a személyes adatot az érintett szolgáltatta és a személyes adat elektronikusan van tárolva;
 • a személyes adat kezelése ellen tiltakozás esetén, amely esetben nem használjuk tovább az adott célra a személyes adatot, kivéve, ha ezt felülíró jogalap alapján meg kell azt tennünk. Az érintettek mindig jogosultak a direkt marketing célú adatkezelés ellen tiltakozni.

Abban az esetben, ha az érintett kérésére a személyes adatát töröljük az adatbázisunkból, kizárólag azokat az információkat fogjuk megtartani, amelyek a jogos érdekünk fentiekben meghatározott megvédéséhez vagy hatóságok részére szükségesek.

Amennyiben a személyes adat másik adatkezelő részére történő továbbítása, helyesbítése vagy hozzáférés biztosítása szükséges, további adatszolgáltatást kérhetünk előbb annak érdekében, hogy ellenőrizzük az érintett személyazonosságát.

Az átadott adatot és információt bizalmasan tároljuk, különösen az irodáink helyszínei szerinti jogi szakmára vonatkozó jogszabályok előírásainak, az Etikai Kódexünk, valamint a szerződéses megállapodásaink előírásainak megfelelően. Az adatokkal nem kereskedünk, és kereskedelmi célból harmadik személyek részére sem tesszük azokat elérhetővé.

Személyes adat továbbításra kerülhet olyan harmadik országba, amelyben PETERKA & PARTNERS iroda működik, név szerint Oroszországba, Fehéroroszországba vagy Ukrajnába. Ilyen esetekben a továbbításra megfelelő biztosítékok vonatkoznak (pl. általános szerződési feltételek).  

Szervezeti, adminisztratív, technikai és fizikai intézkedéseket foganatosítottunk, hogy megóvjuk a személyes adatokat a harmadik fél általi hozzáféréstől, úgymint a személyes adat elektronikus úton történő tárolása során felhasználónév és jelszó használata, valamint az adathordozóhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozása az adat zárt szekrényben való elhelyezésével, amelyhez kizárólag a felhatalmazással rendelkező személyek férnek hozzá.

Amennyiben az érintett álláspontja szerint a személyes adatai védelméhez fűződő joga sérült, úgy a saját országa szerinti felügyeleti hatóság felé panaszt terjeszthet elő a személyes adatai védelme érdekében. Az EU területén illetékességgel rendelkező hatóságok listája az alábbi linken. Az érintettek választhatják a bírósági utat is, és a személyes adataik védelmével kapcsolatos jogaikat peres úton is érvényesíthetik.

personalprivacy@peterkapartners.com e-mail címen történő kapcsolatfelvételkor az Adatvédelmi Szabályzatunkkal kapcsolatosan bármely kérdést feltehet a részünkre, amelyet szeretne. 

Továbbá, a lenti lehetőségek közül történő választás esetén, a jogosultak rendelkeznek azzal a joggal, hogy az ő személyes adatuk az aktív adatbázisunkban törlésre, megváltoztatásra vagy tisztázásra kerüljön (kapcsolattartási adatok), választhat/frissítheti választását arra vonatkozóan, hogy milyen üzenetet szeretne tőlünk kapni, valamint teljes mértékben visszautasíthatja, hogy üzenetet kapjon tőlünk (mindazonáltal bizonyos adatokat megtarthatunk, amelyek szükségesek jogi szolgáltatások nyújtására és a nyújtott jogi szolgáltatásokkal kapcsolatosan a jogosulttal történő kommunikációnkhoz).

Ha frissíteni kívánja prioritásait a tőlünk érkező üzenetek típusa szerint, kérjük,kattintson ide.

Ha nem kíván tőlünk több üzenetet kapni, kérjük, kattintson ide.

Ha törölni kívánja személyes adatát az aktív adatbázisunkból, kérjük, kattintson ide.